Tokto

From Mwapwe
Jump to navigation Jump to search
Tokto-tokto (twiek soka)

Z tokto, nit int genvanbwe. Int genvanbwe as Euklides, z tokto makose, miz "nit mi õz kose as wil". Õz tokto as urkbe, ra orgebe, ra tfanbe – z tokto as vin masabe.

Sankitokto[edit]

Z sankitokto, tokto as sanki as nit somba-1-masabe.